POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje
 • Administrator – oznacza FUNDACJĘ AKADEMIA AKTYWNEGO ROZWOJU wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000552068, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
 • Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością określoną w Statucie Fundacji.
 • Regulamin – Regulamin Serwisu Fundacji Akademia aktywnego Rozwoju dostępny pod adresem www.akadmiaaktywnegorozwoju.pl
 • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
 • Serwis– oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi działalność, działający w domenie akademiaaktywnegorozwoju.pl ; stypendiasportoweusa.pl ;
 • Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Obowiązki informacyjne Administratora
 • Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjneFundacja Akademia Aktywnego Rozwoju wynikające z art. 13 RODO.
 • Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
 • W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 • Administrator reprezentującywyznaczył Inspektora Ochrony Danych Fundacji Akademia Aktywnego Rozwoju. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały dedykowane poniższe dane kontaktowe: adres e-mail:  fundacjaaar@gmail.com oraz adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju Al. Jerozolimskie 51 lok 34 ; 00697 Warszawa.
 • Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych,rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

 

 1. Oświadczenie Administratora
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolnościosób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
   a)       przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
   b)       zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   c)       adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
   d)       prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
   e)       przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
   f)        przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim.Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
 1. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych
 • Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju Administratora:
 • Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników:

1)      Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu – dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres zamieszkania,
 3. c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
 4. d) adres e-mail,
 5. e) numer telefonu.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego celem przeprowadzenia badania mającego na celu sprawdzenie jakości usługi zrealizowanej  w ramach umowy lub postępowania reklamacyjnego.

 Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.

2)      Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w domenie internetowej. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego)

 1. a)        imię i nazwisko,
   b)       adres korespondencyjny,
   c)       adres e-mail,
   d)       numer telefonu,
   e)       powód i dane przedmiotu reklamacji.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego celem przeprowadzenia badania mającego na celu sprawdzenie jakości usługi zrealizowanej  w ramach umowy lub postępowania reklamacyjnego.

3)    Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora  – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony cel Administratora), przy czym jeśli przekazywanie informacji  odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
 3. c) adres e-mail,
 4. d) numer telefonu.

4)    Marketing behawioralny – przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.

5)      Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji  Fundacji Akademia Aktywnego Rozwoju – art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą)

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:

 1. a)        imię i nazwisko,
   b)       adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
   c)       adres e-mail,
   d)       numer telefonu.

W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:

 1.  a)       płeć,
   b)       datę urodzenia,
   c)       wiek,
   d)       wizerunek.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do serwisu internetowego, panelu rodzica Fundacji Akademia Aktywnego Rozwoju, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia.

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze strony www.akademiaaktywnegorozwoju i www.stypendiasportoweusa

 1. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych
 • W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom Fundacji Akademia Aktywnego Rozwoju w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.
 • Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 1. a)        firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów i usług zakupionych przez  Użytkowników,
 2. b)        operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)
 • Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.
 • Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Klientów mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji Klientów.
 • Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 • Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 • Administrator oświadcza, że w każdym przypadkuudostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu  mogą być przechowywane:
 2. a)        dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
   b)       dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą  umową sprzedaży drogą elektroniczną,
   c)       dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
   d)       dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane przezFundację Akademia Aktywnego Rozwoju w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:
 1. a)        prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych
   w przypadkach określonych w RODO;
   b)       prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
   c)       prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych
 • Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności SerwisuFundacji Akademia Aktywnego Rozwoju.
 • Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 • Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

 1. Definicje Cookies
 • Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 • Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu na podstawie zawartych umów.
 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

XII. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 • Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

            1.1.  Konfiguracji Serwisu:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

1.2.   Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.

1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • poprawna obsługa programów partnerskich, umożliwiająca w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

1.4.   Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:

 • poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

1.5.   Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

 • tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

1.6.   Świadczenia usług reklamowych:

 • dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów Administratora oraz firm trzecich.

1.7.   Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

2.1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

2.2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

2.3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

2.4. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

2.5.  Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

XIII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

XIV. Geolokalizacja

 • Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu opcji tzw. geolokalizacji, tj. określenia pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Serwisu.
 • Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Urządzenia.
 • Geolokalizacja jest używana wyłącznie w celu przedstawienia zawartości merytorycznej Serwisu dopasowanej do lokalizacji, w której znajduje się Użytkownik.
 • Administrator nie śledzi ani nie zapamiętuje położenia Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią funkcji.
 • Usługi geolokalizacyjne można całkowicie wyłączyć w ustawieniach Urządzenia, jednak może to uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z Serwisu.
 1. Powiadomienia web push
 • Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push.
 • Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień web push Użytkownik powinien w komunikacie wysłanym przez jego przeglądarkę internetową wybrać opcję oznaczoną jako „Zezwól na wysyłanie wiadomości push” lub innym równoznacznym sformułowaniem.
 • Zgoda na wysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwili odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z powiadomień web push Administrator nie zbiera ani w inny sposób nie przetwarza danych osobowych Użytkownika.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.